LPA®-BR-044 (Series)

LPA®-BR-044 (Series)

Thực tế về bơm LPA®

Sự kiện về máy bơm LPA

Xem

Mẫu 820-BR-044-EA

LPA® BR-044 Dòng 820-IND
2 để 10 chân GPM tối đa Trưởng 32

Ứng dụng bao gồm điển hình nhà máy làm lạnh DX.

Xem

Mẫu 833-BR-044

LPA® BR-044 Dòng 833-IND-PM8
2 để 20 chân GPM tối đa Trưởng 40

Ứng dụng bao gồm điển hình nhà máy làm lạnh DX.

Xem

Mẫu 860-BR-044-EA

LPA® BR-044 Dòng 860-IND-PM8
4 để 30 chân GPM tối đa Trưởng 52

Ứng dụng bao gồm điển hình nhà máy làm lạnh DX.

Xem

Mẫu 875-BR-044-B

LPA® BR-044 Dòng 875-IND-PM8
8 để 40 chân GPM tối đa Trưởng 60

Ứng dụng bao gồm điển hình nhà máy làm lạnh DX.

Xem


CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến