<? Php
ini_set ('display_errors', 1);
require_once ('PHPExcel.php');
require_once ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = new PHPExcel ();
global wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1', 'Báo cáo Tài trợ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1', ");
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Dự án');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Tiểu dự án');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Vị trí');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Tổng');

$ file = 'Đóng góp'. thời gian() . '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
/ / Đổi tên bảng tính
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Maùy giá');

/ / Thiết lập bảng tính hoạt động chỉ mục vào tờ đầu tiên, do đó, Excel sẽ mở ra như là tờ đầu tiên
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00: 00: 00 ';
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00: 00: 00 ';

$ queryexport = ("SELECT". $ wpdb-> tiền tố. "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix. "selections. *, sum (“. $ wpdb-> prefix. ”user_donating.total_amt) là tổng số tiền từ FROM “. $ Wpdb-> prefix.” User_donating LEFT JOIN “. $ Wpdb-> prefix.” Các lựa chọn ON “. $ Wpdb-> prefix.” User_donating.selection_id = “. $ Wpdb-> prefix.” Selections.uniqetime_id WHERE posted_date giữa '”. $ startdate.”' AND '”. $ enddate.”' GROUP theo dự án, tiểu dự án, vị trí ");

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ";
$ i = 3;
$ j = 1;

trong khi ($ row = mysql_fetch_array ($ result)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ row ['project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ row ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ row ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .number_format ($ row ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ file);
$ file_url = 'tải lên / excelsheet /'.$ file;

header ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
header ("Content-Disposition: attachment; filename =". $ file);
header ("Cache-Control: phải-revalidate, kiểm tra sau = 0, kiểm tra trước = 0");
ob_end_clean ();
readfile ($ file_url);
lối thoát;

>

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến