GPG 283 Thiết kế năng lượng hiệu quả lạnh

GPG 283 Thiết kế năng lượng hiệu quả lạnh

Hướng dẫn này là số 283 trong loạt Thực hành Hướng dẫn. Các hướng dẫn bao gồm các hệ thống làm lạnh thương mại và công nghiệp và cung cấp các hướng dẫn về thiết kế của nhà máy hiệu quả - từ việc lựa chọn các thành phần đơn giản để thiết kế các hệ thống lớn và phức tạp.

Tải về hướng dẫn đầy đủ Nhà máy năng lượng Eff GPG 283 Thiết kế

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến