GPG 312 Invest Lưu

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

GPG 312 Invest Lưu

GPG312

Tòa nhà quá nóng hoặc quá lạnh có thể adverselyaffect mức độ thoải mái của người cư ngụ, tinh thần andproductivity. tiết kiệm năng lượng cũng giảm emissionsof carbon dioxide (CO2), hiệu trưởng contributorto biến đổi khí hậu, và các khí khác gây ô nhiễm không khí và giảm rain.Energy axit là rất cần thiết để đáp ứng mục tiêu ràng buộc pháp lý thegovernment của, đồng ý atKyoto trong 1997, để giảm một rổ greenhousegases bởi 12.5 % trên mức 1990 bởi 2012.Furthermore, Anh đã đặt mục tiêu tự nguyện toreduce thải CO2 bởi 20% bởi 2010. hiệu quả Improvingenergy là effectivemethod nhất của việc đạt được mục tiêu này.

GPG312

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến