LPA® Tour Trang 04

LPA® Tour Trang 04

trước | Kế tiếp

Hệ thống tiêu chuẩn mà không LPA

Tuy nhiên, áp lực ngưng tụ cao làm tăng số lượng công việc máy nén phải làm. Và tăng kết quả công việc trong hóa đơn tiền điện cao hơn và sửa chữa thường xuyên hơn. Loại bỏ các điều khiển áp lực đầu nghe có vẻ giống như một idea- tuyệt vời nếu bạn có thể duy trì hiệu quả làm mát. Vấn đề là, khi áp lực đầu giảm, khí flash trong hệ thống tăng.

slide2

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến