LPA® Tour Trang 05

LPA® Tour Trang 05

trước | Kế tiếp

Flash Gas?

Với sự gia tăng khí đốt đèn flash, Thiết bị bay hơi mất năng lực, và hồi dầu vào hệ thống không còn đáng tin cậy. van tiết điện tử sẽ mở rộng hơn để bù đắp cho khí flash mà không cung cấp hiệu quả làm lạnh. Các bước bổ sung của tải máy nén sẽ được yêu cầu để tái nén hơi này đã được nén một lần trước. Cuộc đời của các thiết bị có thể được rút ngắn rất nhiều.

Xem xét một hệ thống R404a, với một thả tám psi trong dòng chất lỏng. Tại 90F (32 ° C) ngưng tụ, khí đốt đèn flash chỉ 2% tính theo trọng lượng. Tại những áp lực này cao hơn các bong bóng là nén và trình bày vấn đề nhỏ. Nhưng nếu chúng ta giảm nhiệt độ ngưng tụ để 60F (15 ° C), khí flash sẽ chiếm 34% khối lượng dòng chất lỏng.

Image3

khí đốt đèn flash

khí đốt đèn flash

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến