LPA® Tour Trang 07

LPA® Tour Trang 07

 trước | Kế tiếp

Các LPA® hệ thống không chỉ đó.

Sự đơn giản của hệ thống LPA® là những gì làm cho nó độc đáo.

A (kw phân đoạn) bơm chất làm lạnh nhỏ từ tính-driven được chèn trong dòng chất lỏng. Áp lực của chất lỏng tăng 8 để 40 psi, trên điểm flash. Các chất làm lạnh không thể bốc hơi cho đến khi nó đi qua van tiết lưu. Điều này bây giờ là hệ thống lý tưởng.

Cylinder_Head_Cooling_Liquid_Injection

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến