LDS Tổng quan System ™

LDS Tổng quan System ™

Hệ thống LDS ™ cơ bản là một máy thu chất lỏng với một máy bơm LPA® bên dưới nó. Nó bao gồm một máy thu hồ sơ thấp thường được đặt bên dưới bình ngưng để chất lỏng thoát nước hiệu quả bất kể áp suất ngưng tụ hệ thống được duy trì. Nó cung cấp những lợi ích tương tự của bơm LPA® ngoại trừ có một đầu thu đáy để chứa các dòng chất lỏng dài.

Ứng dụng bao gồm siêu thị, kho lạnh, kho đông lạnh, sản xuất làm lạnh và khác nhà máy làm lạnh với dòng chất lỏng dài hoặc tăng thẳng đứng cao.

Tất cả các máy làm lạnh chất lỏng lỏng LPA® được bảo trì miễn phí và cung cấp hơn 20 năm dịch vụ đặc biệt và đáng tin cậy.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến