LDS Tổng quan System ™

LDS Tổng quan System ™

Hệ thống LDS ™ về cơ bản là một máy thu chất lỏng với một máy bơm LPA® bên dưới nó. Nó bao gồm một bộ tiếp nhận hồ sơ thấp thường vị trí bên dưới bình ngưng để cống lỏng hiệu quả bất kể áp lực hệ thống ngưng tụ duy trì. Nó cung cấp các lợi ích tương tự của máy bơm LPA® ngoại trừ có một máy thu ổ cắm phía dưới để chứa dòng chất lỏng dài.

Ứng dụng bao gồm siêu thị, kho lạnh, kho đông lạnh, sản xuất làm lạnh và khác nhà máy làm lạnh với dòng chất lỏng dài hoặc tăng thẳng đứng cao.

Tất cả LPA® lỏng bơm chất làm lạnh được bảo trì miễn phí và cung cấp trên 20 năm của dịch vụ đặc biệt và đáng tin cậy.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến